Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 1. Společnost CONVENTIA, s.r.o., IČO: 29021332, se sídlem Wolkerova 965/15, Praha 6, 16000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160508 vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti CONVENTIA, s.r.o.
 2. Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž CONVENTIA, s.r.o. vstupuje s fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s jejich účastí na Akcích pořádaných společností CONVENTIA, s.r.o.

2. Definice užívaných pojmů

 1. Pořadatelem Akce je společnost CONVENTIA, s.r.o., IČO: 29021332, se sídlem Wolkerova 965/15, Praha 6, 160 00. (Dále jen Pořadatel).
 2. Účastníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se pasivně účastní Akcí pořádaných Pořadatelem a nevztahují se na ni podmínky Partnera. Účastník svou účastí na Akci souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. (Dále jen Účastník).
 3. Partnerem je každá fyzická nebo právnická osoba, která se aktivně účastní Akcí pořádaných Pořadatelem a nevztahují se na ni podmínky Účastníka. Partner svou účastí na Akci souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. (Dále jen Partner).
 4. Akcí se rozumí kongresy, konference, diskusní setkání soutěže a další akce společenského nebo obchodního charakteru pořádané Pořadatelem. (Dále jen Akce).
 5. Službou se rozumí poskytnutí možnosti zakoupit vstupenku pro Účastníka na Akci pořádanou Pořadatelem za předpokladu přístupu k internetu a uchování přístupových údajů poskytnutých při registraci a zaplacení příslušné ceny. (Dále jen Služba).
 6. Webovou aplikací se rozumí softwarové prostředí, které umožňuje využívat Službu na doméně www.realitnikongres.cz. Obsahem Webové aplikace se rozumí jednotlivé Služby, jejich celky nebo části. (Dále jen Webová aplikace).
 7. Platební brána je platební systém provozovaný třetí stranou a zprostředkující platbu mezi Účastníkem a Pořadatelem. V případě platby přes platební bránu jsou finanční prostředky nejprve zapsány na obchodní účet Platební brány a až poté na účet Pořadatele.

3. Pořadatel

 1. Pořadatel umožní Účastníkovi přístup k Webové aplikaci pro účely jejího dalšího užívání, zejména Služeb.
 2. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Webové aplikace. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Pořadatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Pořadatele, zavazuje se Pořadatel bez zbytečného odkladu uvědomit Účastníka o této situaci a její příčině. Pořadatel bude pokračovat v poskytování Služby v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků. Pořadatel nenese zodpovědnost za případný ušlý zisk či škodu. Účastník prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

4. Účastník

 1. Účastník se může registrovat pro potřebu využívání Služby. Využitím Služby taktéž Účastník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se bezpodmínečně je dodržovat.
 2. Účastník je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
 3. Účastník se zavazuje dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky a zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla přivodit Pořadateli škodu.
 4. Registrací pro využívání Služby vyjadřuje Účastník svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence svého účtu ve Službě.
 5. Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníka zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu Akce v zájmu zvýšení její odborné, technické nebo organizační úrovně. Účastník souhlasí s tím, že v tom případě nemá nárok na případnou reklamaci objednané Služby.
 7. Účastník je srozuměn a souhlasí s tím, že se účastní na Akci v roli pasivní, to znamená bez možnosti prezentovat jakoukoliv organizaci, zejména formou vystoupení na pódiu, vystavováním výrobků a služeb a jejich jakoukoliv jejich propagaci v průběhu Akce. Pokud k porušení této skutečnosti dojde, může Pořadatel zrušit účast na Akci Účastníka na místě konání Akce ukončit, a to bez nároku na vrácení peněz.

5. Partner

 1. Partner může být ve vztahu s Pořadatelem v jednom nebo více režimech dle individuální objednávky: Generální partner, Hlavní partner, Partner, Diskuzní blok, Vystavovatel.
 2. Obchodní nabídka partnerství je specifikována Pořadatelem vždy ke konkrétní pořádané Akci. Smluvní vztahy mezi Pořadatelem a Partnerem nejsou řešeny v rámci Služby na Webové aplikaci. Partner je s ní seznámen z materiálů Pořadatele, které jsou zasílány zájemcům o pozici Partnera individuálně. Obchodní a platební podmínky jsou rovněž domlouvány individuálně. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Partnerem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním platném znění.
 3. Partner objednává služby prostřednictvím písemné objednávky zaslané poštou na adresu Pořadatele CONVENTIA, s.r.o., Wolkerova 965/15, 16000, Praha 6 nebo emailem na emailovou adresu Pořadatele.
 4. Objednávka partnerství se pro Partnera stává závaznou jejím odesláním Pořadateli.
 5. Partner je povinen uhradit smluvenou částku za služby neprodleně po obdržení faktury nebo výzvy k úhradě, nejpozději však 2 týdny před pořádáním akce. Cena za partnerství je specifikována v objednávce a uvedena na daňovém dokladu, který je vystaven se 14-ti denní splatností po převzetí objednávky Pořadatelem. Pokud nedojde z jakýchkoliv důvodů k vyrovnání finančního plnění za partnerství, Pořadatel je oprávněn požadovat finanční úhradu v plné výši a/nebo plnění objednaného partnerství jednostranně zrušit.
 6. Partner je povinen zaslat logo (pokud je součástí objednávky) v elektronické podobě ve formátu ai, eps, pdf nebo jpg na e-mailovou adresu hradecka@bonafide.cz.
 7. Partner zasláním závazné objednávky souhlasí s poskytnutím údajů pro marketingové účely třetím osobám.
 8. Partner souhlasí se zasíláním newsletteru Pořadatele na Partnerem uvedenou e-mailovou adresu v objednávce partnerství, minimálně jedenkrát do měsíce.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu Akce v zájmu zvýšení odborné úrovně programu.
 10. Při částečném nebo úplném stornování objednávky partnerství v termínu do 30 dnů před konáním akce má Partner právo nárokovat 10% z celkové částky stornovaných služeb partnerství. Při částečném nebo úplném stornování objednávky partnerství v termínu kratším než 30 dnů před konáním akce má Partner právo nárokovat 0% z celkové částky stornovaných služeb partnerství.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu nepřijmout objednávku partnerství, zejména v případě nedostatečné kapacity na Akci, neprokázané kvalifikaci nebo nevhodném tématickému zaměření prezentace Partnera nebo v případě, že by případná účast Partnera poškodila dobré jméno Pořadatele nebo obchodní vztahy Pořadatele s jeho obchodními partnery.

6. Služba

 1. Účastník má možnost se zaregistrovat k užívání Služby provedením objednávky skrze objednávkový formulář ve Webové aplikaci a jejím zaplacení.
 2. Účastník má nárok na svou účast na Akci až po zaplacení peněžní částky uvedené u Objednávky na účet Pořadatele.
 3. Ke zpřístupnění Služby ze strany Pořadatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Pořadatele či na účet Platební brány.
 4. Účastník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Účastník musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Pořadatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na: info@realitnikongres.cz).
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo zamezit Účastníkovi dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Služby v případě porušení jednoho nebo více bodů těchto Všeobecných obchodních podmínek.

7. Ceny a platební podmínky

 1. Ceny za poskytnuté Služby jsou uvedeny v objednávkových formulářích jednotlivých Akcí. Ceny jsou na objednávkových formulářích uvedeny bez DPH.
 2. Pořadatel za Služby akceptuje pouze bezhotovostními platbami, a to těmi, které jsou uvedeny u objednávkových formulářů jednotlivých kurzů.
 3. Pořadatel je povinen dle zákona o evidenci tržeb vystavit Účastníkovi daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.
 4. Účastník dává svůj souhlas s tím, že daňový doklad za objednanou a zaplacenou Službu může obdržet od prodávajícího v elektronické podobě.
 5. Ceny za poskytované služby a platební podmínky pro Partnery jsou smluvní. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Partnerem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním platném znění.

8. Reklamace

 1. Pořadatel přijímá reklamace přednostně na emailové adrese: hradecka@bonafide.cz. V případě nefunkčnosti této emailové adresy přijímá Pořadatel reklamace rovněž v sídle nebo místě podnikání (CONVENTIA, s.r.o., Wolkerova 15, 16000, Praha 6). Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi Pořadatelem a Účastníkem dohodnuta delší lhůta.
 2. Je-li vada Služby ve smyslu § 1923 Občanského zákoníku odstranitelná, může se Účastník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí,. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Službu řádně užívat, může Účastník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Účastník nemá nárok na finanční náhradu po jeho účasti na Akci.

9. Cookies

 1. Cookie je soubor, který webová aplikace ukládá na pevný disk Účastníka a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Účastníkovi (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Účastníků přistupujících k užívání Služby.
 2. V rámci webové aplikace na www.realitnikongres.cz může Pořadatel používat cookies za těmito účely:
  • Udržení Účastníkovy relace (tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby byl Pořadatel při zobrazování webových stránek schopen rozlišit jednotlivé Účastníky a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro konkrétního Účastníka).
  • Základní nastavení webové aplikace pro nepřihlášené Účastníky, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Účastníka (pokud např. Účastník zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Účastníka) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
 3. Webová aplikace může obsahovat taktéž cookies třetích stran, které Pořadateli slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Účastníků na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Účastníka není známa (za předpokladu, že Účastník není současně registrovaným Účastníkem produktů takové třetí strany, např. Google, Facebook a dalších).

10. Zpracování osobních údajů a jejich užívání ve Webové aplikaci

 1. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává z pozice správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Pořadatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb, zpracovává na základě souhlasu Účastníka uděleného v rámci jeho registrace. Pořadatel je oprávněn obrátit se na Účastníka jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
 3. Pořadatel je v souladu se souhlasem se zpracováním osobních údajů oprávněn Účastníkovi nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Účastník uvedl ve svém registračním formuláři. Informace o Účastníkovi nebudou ze strany Pořadatele poskytnuty třetím osobám.
 4. Účastník bere na vědomí, že údaje nacházející se ve Webové aplikaci jsou ze strany Pořadatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Pořadatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity Účastníka.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění tyto Podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné Podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud Účastník s nejnovější verzí Podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Pořadateli na e-mailovou adresu info@realitnikongres.cz.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené ve webové aplikaci. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na hradecka@bonafide.cz.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 6. Pořadatel i Účastník i Partner se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Pořadatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.
 7. Tyto Podmínky jsou platné ode dne 1. března 2021.